Hello, I’m a web craftsman with a passion for the modern web. I build web applications and play with social services and communities.

November 19, 2007 at 6:25 pm

PCI Minisite Draft 1PCI Minisite Draft 2

2 design drafts the client refused. Some bits are going to be used but not the all over concept.

2 responses to “Refused Website Drafts”

  1. daniel says:

    The client… oh yes clients… OMG sounds so solemn here though… well the drafts, no comments yet.

  2. Theresa says:

    à®®ானங்கெட்ட பொà®®்பளை பொà®±ுக்கி , அரசியல் நடத்தி நமது தமிà®´்நாட்டுக்கு à®®ுதல்வன் கனவில் தெà®°ுவில் வந்தால் கல்லால் அடித்து அவனை வீட்டுக்குà®®் அனுப்பாமல் (à®’à®°ுவர் சேà®°்ந்து செய்தால் கொலை,கூட்டமாய் சேà®°்ந்து செய்தால் ??? ) அனுப்பினால் இதுபோன்à®± ஈனபிறவிகள் நடமாட்டம் à®à733009;à®±ையு•®®ே.நக்à®®ாவ&#300&;à®±்க&##009; 15 லட்சத்தில் காà®°், ஹீà®°ாவி்à®±்கு 50 லட்சத்தில் வீடு வாà®™்கி கொடுத்து உல்லாச வாà®´்க்கை நடத்துà®®் இந்த கன்னம் தொà®™்கிப்போன ஹீà®°ோ(?) விà®±்கு தமிà®´் மக்களை பற்à®±ி என்ன அக்கறை!. பேசாமல் சிட்டுக்குà®°ுவி லேகியம் வாà®™்கி சாப்பிட்டு இன்னுà®®் எவ்வளவு à®®ுடியுà®®ோ அவ்வளவு செய்ய வேண்டியதுதானே.

Leave a Reply